AIS ประสาน กรมพินิจฯ เดินหน้าช่วยเยาวชนกลับตัวคืนสู่สังคมด้วยเทคโนโลยี

0
171

AIS Fibre เดินหน้าประสานความร่วมมือ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (Department of Juvenile Observation and Protection หรือ djop) เตรียมนำเทคโนโลยีการสื่อสารช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และจิตใจของเยาวชนในสถานพินิจฯ ทั่วประเทศ…

  • เอไอเอส ไฟเบอร์ ร่วมกับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นำเทคโนโลยีเครือข่ายไฟเบอร์ และระบบ Skype for Business มาประยุกต์ใช้ให้ครอบครัวของเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจฯ ได้ใช้เป็นช่องทางสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ ประเดิม 2 แห่ง เชียงใหม่ และราชบุรี หวังสร้างกำลังใจให้เยาวชนกลับตัวเป็นคนดีคืนสู่สังคม ไปพร้อมช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ปกครอง

AIS เดินหน้าสร้างสรรค์สังคม จับมือ กรมพินิจฯ 

สหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กล่าวว่า โครงการญาติเยี่ยมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ในครั้งนี้ว่า “ปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งของการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน คือ การให้ความสำคัญเกี่ยวกับสถาบันครอบครัว

และจากปัจจัยในประเด็นนี้ กรมพินิจฯ จึงมีโครงการญาติเยี่ยมทางไกลให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้พบปะกับผู้ปกครองหรือญาติ ในอดีตการเยี่ยมญาติทางไกล ผู้ปกครองต้องเดินทางมายังศูนย์ฝึกฯ

ซึ่งศูนย์ฝึกในแต่ละที่ค่อนข้างห่างไกล เช่น ศูนย์ฝึกฯ เขต 7 เชียงใหม่ จะดูแลพื้นที่ประมาณ 7 – 8 จังหวัด ไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอน เชียงราย แพร่ หรือน่าน เป็นต้น หรือ ศูนย์ฝึกฯ เขต 2 ราชบุรี ที่มีพื้นที่หลายจังหวัดในความดูแลเช่นกัน ทำให้การมาเยี่ยมเด็กและเยาวชนในแต่ละครั้ง ผู้ปกครองต้องใช้ต้นทุนในการมาเยี่ยม

ไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหารต่างๆ ปัจจุบันเราใช้ระบบ VDO Conference ที่ทำให้การเยี่ยมญาติมีความสะดวกมากขึ้น เช่น ถ้าผู้ปกครองอยู่แม่ฮ่องสอน อยากมาเยี่ยมที่จังหวัดเชียงใหม่ เขาไม่ต้องเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่อีกต่อไป

AIS

แต่เดินทางมายังสถานพินิจฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และนั่งในห้อง Conference ของสถานพินิจฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งเชื่อมต่อด้วย Skype ไปยังศูนย์ฝึกฯ ที่เชียงใหม่ แล้วพบปะกันในระบบของ Conference หรือจอภาพ

แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้รับความสะดวกสำหรับผู้ปกครองที่ยังต้องเดินทางมาใช้ระบบ VDO Conference ของสถานพินิจฯ ที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองของแต่ละจังหวัด โดยทุกครั้งที่ต้องการเยี่ยมญาติ ผู้ปกครองจะต้องทำการนัดหมาย กำหนดวัน-เวลา ในการเยี่ยมเยาวชนกับ กรมพินิจฯ

เราเชื่อว่าความร่วมมือกันระหว่าง เอไอเอส และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในโครงการ ญาติเยี่ยมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ ในครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการบำบัด ฟื้นฟูเด็ก และเยาวชน ที่หลงผิด ได้มีโอกาสใกล้ชิด และสื่อสารกับครอบครัวของตนเองได้ง่ายมากขึ้น

ด้วยการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ปกครองเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับตัวเยาวชนภายใน สถานพินิจฯ ได้จากทุกที่ทุกเวลา ทำให้สามารถใช้ความรักความผูกพันระหว่างครอบครัวเป็นแรงขับเคลื่อนในการปรับตัวเป็นคนดีคืนสู่สังคมของเยาวชน และช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการบริการประชาชน และลดต้นทุนในการมาเยี่ยมบุตร

AIS

ซึ่งจากการทดสอบ ศูนย์ฝึกฯ เขต 2 ราชบุรี และศูนย์ฝึกฯ เขต 7เชียงใหม่  พบว่า มีผลตอบรับของผู้ปกครองอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เพราะทำให้สามารถเยี่ยมเด็กและเยาวชนได้บ่อยครั้งขึ้น และลดต้นทุนต่าง ๆ ในการเดินทางมาเยี่ยม ซึ่งทางกรมพินิจฯ มีแผนที่ขยายไปยัง 18 สถานพินิจฯ ทั่วประเทศ 

ซึ่งจะเป็น สถานพินิจฯ ที่ใดนั้นคงต้องรอผลการศึกษาเพิ่มเติม ทั้งในแง่ของความต้องการ และความพร้อมในแต่ล่ะสถานพินิจ ซึ่งกรมพินิจฯ มองว่าในเบื้องต้น น่าจะเป็นการขยายไปศูนย์ฝึก และอบรมเด็ก และเยาวชนที่มีอยู่ก่อน เนื่องจากศูนย์ฝึกฯ เป็นสถานที่ที่รองรับเด็ก และเยาวชนหลายๆ จังหวัด

เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นความจำเป็นลำดับแรกๆ และในระยะต่อไปอาจจะต้องขยายครอบคลุมไปถึงสถานพินิจที่ควบคุมตัวเด็ก และเยาวชนในระหว่างดำเนินคดีด้วย เพื่อเพิ่มโอกาสในการให้บริการประชาชนทั่ว และส่งเสริมความรัก ความผูกพัน และอบอุ่นในครอบครัวให้กับเด็กและเยาวชนแม้จะอยู่ในสถานควบคุมก็ตาม 

โดยในปัจจุบัน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีสถานพินิจฯ ที่อยู่ในความดูแล 19 แห่ง แต่มีแผนที่ขยายเพิ่มอีก 3 แห่ง ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา, จังหวัดพังงา และจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ผู้ปกครอง และเยาวชนสามารถสื่อสาร และพปปะกันได้สะดวกมากขึ้น ไม่ำเป็นต้องเดินทางไกลเพื่อพูดคุยกัน

AIS

สำหรับเงื่อนไขในการใช้บริการ ระบบ VDO Conference  ในโครงการญาติเยี่ยมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ นี้ ผู้ปกครองจะต้องลงทะเบียนรับการตรวจสอบ เพื่อยืนยันการเป็นผู้ปกครองโดยกรมพินิจฯ และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Skype for Business ผ่าน Apple iTunes หรือ PLAY STORE

และต้องทำการนัดหมาย กำหนดวัน-เวลา ในการเยี่ยมเยาวชนกับ กรมพินิจฯ เพื่อให้สามารถจัดการวัน และเวลา ได้อย่างสะดวก โดยเมื่อทำการนัดหมายแล้วทาง กรมพินิจฯ จะทำการส่ง Link ไปให้ทาง SMS จากนั้นผู้ปกครองสามารถกดโทรผ่าน Link เพื่อเข้าสู่ระบบ ในลักษณะ VDO Call ได้ทันที

ซึ่งในแต่ละ่ครั้งผู้ปกครอง สามารถใช้บริการได้อาทิตย์ล่ะ 1 ครั้ง ครั้งล่ะ 15 นาที (ในเวลาราชการ) แต่หากมีความต้องการเพิ่มขึ้น ในอนาคต ทางกรมพินิจฯ จะเพิ่มจำนวนรอบ และเวลา ให้เหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่ในแต่ล่ะพื้นที่ด้วย ซึ่งเงื่อนไขเดียวที่ทางกรมฯ กำหนดคือทุกครั้งที่มีการใช้บริการจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของกรมพินิจฯ อยู่กับเยาวชนด้วยเสมอ

AIS

โซลูชันเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน

อมรรัตน์ ชาญปรีชญา หัวหน้าส่วนงานประชาสัมพันธ์ เอไอเอส กล่าวว่า วามร่วมมือในครั้งนี้ว่า “ในฐานะผู้ให้บริการ Digital Life Service Provider เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของไทย ทั้งเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ Mobile, อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสูง หรือ AIS Fibre 

และบริการดิจิทัล เพื่อสนับสนุนคนไทยให้ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมเสริมความแข็งแกร่งภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึง การพัฒนาและออกแบบโซลูชันเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน ดังเช่น ความร่วมมือระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กับ  AIS โดย AIS Fibre 

ในครั้งนี้ ที่เรายินดีสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยนำเทคโนโลยี 2 ส่วน ประกอบด้วย โครงข่าย AIS Fibre และ Digital Solution เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาโครงการญาติเยี่ยมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ง่ายๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือของญาติที่จะสามารถโทรเข้ามาเยี่ยมได้จากทุกที่ ทั้งใน และต่างประเทศ

โดยโครงการนี้ ไม่เพียงช่วยประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับญาติเท่านั้น แต่ยังสอดคล้องกับแนวคิดการให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวของเอไอเอส เพราะสามารถเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ของครอบครัว

เป็นสื่อกลางในการส่งมอบความรัก ความอบอุ่น ความห่วงใย และกำลังใจช่วยให้เยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจมีพลังในการฟันฝ่าอุปสรรคและพัฒนาตัวเอง พร้อมกลับมาเป็นกำลังสำคัญของชาติอีกครั้ง

เชื่อมโยงเทคโนโลยีเข้ากับวิถีชีวิตเพื่อยกระดับจิตใจ

AIS

ศรัณย์ ผโลประการ หัวหน้าฝ่ายงานบริหารธุรกิจฟิกซ์ บรอดแบนด์ เอไอเอส กล่าวว่า เราได้คัดสรรเทคโนโลยีที่ดีที่สุด เพื่อตอบความต้องการของกรมพินิจฯ ประกอบด้วย อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสูง ด้วยเทคโนโลยีไฟเบอร์ออพติกแท้ 100%

ที่จะทำให้สัญญาณภาพในระหว่างการโทรเยี่ยมเป็นไปอย่างคมชัด เสถียร ไม่กระตุก, ระบบ Smart Messaging ที่เชื่อมต่อกับ Solutions Skype for Business ที่จะส่งแจ้งเตือนไปยังญาติๆ ให้สามารถกด Link จาก SMS ที่ได้รับแล้วโทรเข้ามาเยี่ยมบุตรหลานผ่านทางมือถือในลักษณะ VDO Call ได้ทันที

ซึ่งสามารถรองรับการโทรเยี่ยมได้สูงสุดถึงครั้งละ 5 สาย พร้อมๆ กัน จากหลากหลายสถานที่ ช่วยให้ผู้ปกครองที่ไปทำงานต่างจังหวัดหรือแม้แต่ต่างประเทศสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวก รวมไปถึงชุดคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยอีกด้วย

AIS

โดยจากการเริ่มเปิดใช้งานใน 2 แห่งแรกที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก และเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ และราชบุรี ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่า ต่างได้รับประสบการณ์ที่ดี และความประทับใจจากบริการนี้อย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล, ผู้ที่ต้องทำงานอยู่ต่างประเทศ ก็สามารถส่งมอบกำลังใจแก่บุตรหลานได้อย่างสะดวกสบายกว่าที่ผ่านมา

สำรับเป้าหมายในเลือกลงทุน และนำเทคโนโลยีเข้าไปยกระดับให้แก่ สถานพินิจฯ เอไอเอส จะพิจารณาจากการใช้อุปกรณ์ที่ทางสถานที่พินิจฯ มีอยู่แล้ว และเอไอเอส จะเดินสาน ไฟเบอร์ เข้าไป พร้อมกับ Solutions Skype for Business ของ Microsoft ซึ่งเป็นหนึ่งในพาทเนอร์ของเอไอเอส

อย่างไรก็ดีปัจจุบันโซลูชั่นในส่วนของการเข้าใช้งานยังคงรองรับได้เพียง ภาษาอังกฤษ แต่เราจะประสานงานกับทางพาทเนอร์ในการปรับให้รองรับการเข้าใช้งานที่เป็นภาษาไทย เพื่อให้สะดวกแก่ผู้ปกครองที่ไม่เชี่ยวชาญด้านการใช้งานภาษาอังกฤษ แต่ในเบื้องต้น เมื่อผู้ปกครองมาติดต่อกับสถานพินิจฯ ทางเจ้าหน้าที่จะทำการแนะนำให้ก่อน

ตัวอย่าง ทดสอบการใช้งาน Solutions Skype for Business

ส่วนขยาย

* บทความนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อการวิเคราะห์ในแง่มุมที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการและผู้สื่อข่าว)
*** ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่

 

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seven × = 21